Doorslag van 10 jaar literaire passie

Eind 2010 vierde het West-Vlaamse literaire tijdschrift Dighter zijn tienjarig bestaan. Ter gelegenheid van dat lustrum werd een bloemlezing uitgegeven met geselecteerd werk onder de titel Watermerk, ontleend aan de titel van het gelijknamige gedicht van Diana Freys. De redactie noemt het zelf een doorslag van 10 jaar literaire passie. Passie en gedrevenheid zijn wel degelijk nodig om in dit lage land een tijdschrift van een dergelijke uitmuntende kwaliteit vier keer per jaar te laten verschijnen.
De bloemlezing Watermerk bestaat uit twee delen. In een eerste deel koos elk redactielid op basis van eigen criteria een aantal gedichten van dichters, die de voorbije jaren in Dighter hebben gepubliceerd. Alhoewel van sommige auteurs meerdere gedichten werden weerhouden, werd in alfabetische volgorde slechts één gedicht per dichter opgenomen. Het resulteert in een op het eerste gezicht wat wonderlijke poëtische verzameling, die erg uiteenlopend is qua onderwerp, taal en stijl. Maar tezelfdertijd biedt het een erg interessante en boeiende staalkaart van de Nederlandstalige poëzie in het eerste decennium van de 21ste eeuw, in al haar veelzijdigheid en uiteenlopende stijlen. Uiteraard ontbreekt een aantal gevestigde waarden niet maar het is vooral het nieuwe en jong talent dat de aandacht trekt in deze verzamelbundel en hem daarom zo aantrekkelijk en lezenswaard maakt. Zo hoort het ook. Is het niet een wezenlijke taak voor een literair tijdschrift een forum te bieden voor aanstormende dichters, die op de klassieke uitgeversmarkt nauwelijks of geen kansen meer krijgen? Getuige deze bloemlezing heeft Dighter zich met verve van deze taak gekweten.
In een tweede deel dat de titel Merktekens meekreeg, laten de redactieleden zichzelf aan het woord met telkens 5 gedichten, voorafgegaan door een eigen toelichting, hun persoonlijke poëtica, waarin ze hun visie op hun dichterschap en de plaats daarvan in hun leven duiden. Alhoewel compact geschreven duiden zij niet alleen de gedichten contextueel maar geven ze tevens ook een verruimd inzicht in poëzie als betekenisgevende constituante voor het individu en de maatschappij. Pleidooien voor het medium taal in zijn pure vorm, dat toelaat om te communiceren omtrent de ons omringende wereld maar in zijn poëtische verwoording die wereld kan transcenderen en daardoor drager van cultuur worden.
Watermerk gaat de controverse niet uit de weg. Ze zoekt haar op, zoals we dat van Dighter gewend zijn. In zijn voorwoord schrijft hoodredacteur Hugo Verstraeten: "Lezer en schrijver zijn verwikkeld in een circulair en dialogaal proces. Het bewustzijn van de lezer van de inhoud of betekenis van wat geschreven staat levert zelf een bijdrage aan de voltooiing ervan." Het vat meteen samen hoe deze bundel moet gelezen worden: De dichter, die de confrontatie aangaat met zijn lezer en in die confrontatie het gedicht tot leven brengt.
Watermerk is een eigenzinnige maar zeer aanbevelenswaardige uitgave, die de klassieke poëziebloemlezingen ver overstijgt. Het boek is bovendien zeer verzorgd en eigentijds vormgegeven, en wekt zonder meer nieuwe liefde voor de dichtende muze.

Watermerk - Een doorslag van 10 jaar literaire passie, Comsa!, Alveringem, 2010, D/2010/12.439/1

(Richard Foqué)